Ukmergės globos centras

..........................................................

Globėjų ruošimas

El. paštas Spausdinti PDF

Ukmergės globos centro veiklos tikslas užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais viakams, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Vaiko globa šeimoje – tai galimybė suteikti vaikui, kuriuo negali rūpintis jo biologiniai tėvai, saugią, sveiką ir mylinčią aplinką savo šeimoje, užtikrinant tinkamą vaiko priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą, jo interesų ir teisių gynimą ir atstovavimą. Vaiko nuo 14 metų globa vadinama rūpyba.

Nuo 2018 m. Ukmergės globos centras organizuoja ir teikia nemokamus globotojų, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymus bei konsultavimą (GIMK). Šios programos tikslas – tinkamai paruošti globėjus, globotojus bei įtėvius priimti vaiką į savo šeimą, bei padėti suprasti kaip jaučiasi be tėvų globos likęs vaikas.

Nuo ko pradėti?

Jeigu norite globoti vaiką, pirmiausiai turite kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Socialinių paslaugų poskyrį (Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab. ) ir pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a) medicininį pažymėjimą;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos likusio vaiko globėju (rūpintoju).

Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai patikrins informaciją apie Jūsų teistumą ir administracinius teisės pažeidimus, apsilankys Jūsų namuose, kad galėtų geriau susipažinti su Jumis ir Jūsų šeima, įvertins gyvenimo sąlygas. Jei, patikrinus visus dokumentus, Jūs atitiksite asmens, galinčio tapti globėju, reikalavimus, būsite nukreipti dalyvauti GIMK mokymuose.

GIMK mokymai – tai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programa

Programos mokymus sudaro 7 užsiėmimai po 3 val., kurie leidžia geriau pasiruošti vaiko atėjimui į Jūsų šeimą. Po mokymų ne mažiau nei du kartus individualiai susitiksite su GIMK mokytojais, kurie parengs Išvadą dėl Jūsų pasirengimo tapti globėju (rūpintoju).

Ukmergės rajono savivaldybė, siekdama sudaryti sąlygas vaikams augti saugioje ir jų raidai palankioje šeimai artimoje aplinkoje, kai laikinai ar nuolat nėra galimybės jiems augti biologinėje šeimoje ar būti įvaikintiems, kartu su globos centru organizuoja:

 • vaikų priežiūrą pas budinčius globotojus;
 • vaikų laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą) pas globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais;
 • vaikų laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą) pas globėjus giminaičius.

KAS YRA BUDINTIS GLOBOTOJAS?

Budintis globotojas, pasirašęs Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru, prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme. Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje – ne daugiau kaip 6. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai yra suderinta su globos centru. Budintis globotojas veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą. Įstatyminis vaiko atstovas – globos centras.

Už darbą budinčiam globotojui mokamas atlygis, numatytas Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo su globos centru sutartyje. Vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įrengti, budinčiam globotojui skiriama 10 BSI dydžio vienkartinė įsikūrimo pašalpa. Vieno vaiko išlaikymui už laikotarpį, kol vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje yra mokama 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka. Pagalbos pinigai skiriami atsižvelgiant į globojamo (rūpinamo) vaiko amžių.

Kada budintis globotojas gali prižiūrėti vaiką?

 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams ;
 • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

KAS YRA GLOBĖJAS, NESUSIJĘS GIMINYSTĖS RYŠIAIS?

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei pareigas, veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą ir yra įstatyminis vaiko atstovas. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, su globos centru gali pasirašyti Vaiko priežiūros paslaugų teikimo sutartį. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje – ne daugiau kaip 6. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.

Globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, turinčiam savo šeimoje globojamą (rūpinamą) vaiką, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama: 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka ir 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Pagalbos pinigai skiriami atsižvelgiant į globojamo (rūpinamo) vaiko amžių.

Kada Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali globoti (rūpinti) vaiką?

 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu, apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);
 • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas;
 • nustačius jam nuolatinę globą (rūpybą).

KAS YRA GLOBĖJAS GIMINAITIS?

Tai fizinis asmuo, atitinkantis Civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, susijęs giminystės ryšiais su prižiūrimu ar globojamu vaiku. Globėjas giminaitis yra vaiko įstatyminis atstovas. Vaiko artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjui giminaičiui rekomenduojami GIMK programos mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

Globėjui giminaičiui, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį už vieno vaiko globą (rūpybą) mokama 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka ir 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Pagalbos pinigai skiriami atsižvelgiant į globojamo (rūpinamo) vaiko amžių.

Kiekvienam budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui globos centro vadovas skiria globos koordinatorių, kuris yra atsakingas už pagalbos organizavimą ir koordinavimą. Pagalba teikiama įvairiomis priemonėmis ir būdais, priimtiniausiais pačiam paslaugos gavėjui.

Esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Ukmergės globos centre yra teikiamos nemokamos paslaugos:

 • socialinės konsultacijos;
 • psichologinės konsultacijos;
 • tarpininkavimas ir informavimas;
 • savitarpio pagalbos grupės;
 • būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą;
 • tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą;
 • asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
 • asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba.

Šiuo metu Ukmergės globos centre renkama grupė GIMK mokymams pagal globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos Pagrindinę dalį.

Kviečiame Jus jungtis į globėjų gretas ir pasidalinti savo šeimos šiluma su tais, kam to labiausiai reikia.

Jeigu Jūs svarstote apie galimybę tapti budinčiu globotoju arba globoti (rūpintis) tėvų globos netekusį vaiką (us) ir norite apie tai pasikalbėti su globos centro specialistu, paskambinkite telefonu arba atvykite į Ukmergės globos centrą (2 a.), Vilniaus g. 87, Ukmergė.

Globos centro specialistai

Pareigos

Darbo laikas

Pietų pertraukos laikas

Ramunė Lisauskienė

Tel. +370 602 12579

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vyriausioji socialinė darbuotoja

(globos veiklų vadovė)

GIMK specialistė

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė

I-V 10.00–14.30

I-V 14.30–18..30

I-V 8.00-10.00

13.00-13.30

Dovilė Povilaitytė-Ruzgienė

Tel. +370 602 11069

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Socialinė darbuotoja

(globos koordinatorė)

GIMK specialistė

I-V 8.0-14.30

I-V 14.30-16.30

I-V 17.00-19.00

13.00-13.30

Orinta Pliusnienė

Tel. +370 608 34270

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Socialinė darbuotoja

(globos koordinatorė)

I-IV 8.00–17.00

V 8.00–15.45

12.00–12.45

Ada Vitkauskienė

Tel. +370 60831727

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Socialinė darbuotoja

(globos koordinatorė)

I-V 8.00–12.00

12.00-12.45

Kristina Krivickienė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Psichologė

I 8.00-9.00

I 18.30-19.30

II 15.30–17.30

III 17.30–19.30

IV 8.00-10.00

V 14.30-16.30

-
Atnaujinta Penktadienis, 02 Liepa 2021 11:52  

Adresas: Vilniaus g. 87, LT–20170 Ukmergė
Kodas: 190990058
Elektroninis paštas: info@ugcentras.lt  
Telefonas: +370 340 64377
Telefonas nedarbo laiku: +370 646 10645

Darbo laikas:
Pirmadienis — ketvirtadienis 800—1700
penktadienis 800—1545
Pietūs: 1200—1245


Projektai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
raganų kalnas 4.jpg